Karvin arvio korkeakoulupedagogiikan tilasta ja uudistamisesta pohjana 3AMK-opettajuuden kehittämisessä

3AMK:n Ammattipedagoginen tutkimus- ja kehittämiskampus -tiimiin Kimmo Mäki oli 2022–2023 mukana työstämässä Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) arviota korkeakoulupedagogiikan tilasta ja uudistamisesta. Arvioinnin keskeinen tavoite oli saada kokonaiskuva Suomen korkeakoulupedagogiikan nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä. 3AMK tulee pohtimaan kuinka 3AMK-opettajuutta voisi kehittää tämän arvion pohjalta.

Arviota varten oli kerätty arviointiaineistoa valtakunnallisella tasolla, korkeakoulun, sen yksiköiden sekä opiskelijoiden ja opettajien tasolla. Arviointiaineistoa on kerätty muun muassa fokusryhmähaastatteluiden, työpajojen sekä laajojen kyselyiden avulla. Arviointiryhmän jäsenien edustus koostui Digivision 2030 -hankkeesta, Haaga-Helia ammattikorkeakoulusta, Helsingin yliopistosta, Jyväskylän yliopistosta, Oulun ammattikorkeakoulusta sekä Tampereen yliopistosta.

Arviossa selviää, että suomalaisessa korkeakoulupedagogiikassa keskeistä on opiskelijalähtöisyys, digitalisaatio sekä monipuoliset menetelmät. Kehitettäviksi kohteeksi nähdään opiskelijapalautteen keräämisen syklit sekä kerätyn palautteen hyödyntäminen. Vaikka korkeakouluopetuksen ja tutkimuksen välinen yhteys toimii hyvin erityisesti opetussisällössä, on opetuksen laadun suhteen näkemyseroja opettajien ja opiskelijoiden välillä.

”Kun korkeakoulujen opetuksesta ja oppimisesta on eriäviä käsityksiä opettajilla verrattuna opiskelijoiden kokemuksiin, lienee paikalla pohtia, miten opettajat sanoittavat opetustyötään opiskelijoille? Miten kirkastetaan oppimisen tavoitteet ja tavoiteltava osaaminen? Löytyykö korkeakoululta yhteistä ymmärrystä tavoiteltavasta asiantuntijuudesta, jota opetuksin, ohjauksin ja TKI-toiminnan kautta pyritään edistämään?” pohtii Kimmo Mäki, Haaga-Helia Ammattikorkeakoulusta.

Opettajien ja opiskelijoiden väliset näkemyserot opetuksesta ja oppimisesta on tärkeä aihe, joka varmasti puhuttelee monia. 3AMK:n Ammattipedagoginen tutkimus- ja kehittämiskampus järjestää 20.9. 3AMK-opettajuutta rakentamassa: Karvin tuoreen korkeakoulu pedagogiikan arviointien pohjalta eteenpäin -seminaarin, jossa tullaan pohtimaan opetusta ja oppimista opettajien sekä opiskelijoiden näkökulmasta, sekä tämän lisäksi korkeakoulujen välistä yhteistyötä pedagogiikan kehittämiseksi. Tämän seminaarin sekä Karvin raportin Korkeakoulupedagogiikan tila ja uudistaminen -arviointi pohjalta halutaan lähteä kehittämään 3AMK-opettajuutta.

Comments are closed.