Ammattipedagoginen tutkimus- ja kehittämiskampus

Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian (3AMK) yhteinen Ammattipedagoginen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiokampus (TKI) aloitti toimintansa tammikuussa 2023. Kolmen korkeakoulun kampusyhteistyön taustalla on tunnistettu tarve ammattipedagogiikan tutkimus- ja kehittämistyön vahvistamiseksi. Ammattipedagoginen TKI -kampus toimii vahvasti oppimisen, koulutuksen, innovoinnin sekä työ- ja yritysmaailman rajapinnalla.

Miksi kampus?

Työelämän muutokset, laajemmat kansalliset ja globaalit muutostrendit, kuten digitalisaatio, vihreä siirtymä, väestömuutokset ja hyvinvointiyhteiskunnan haasteet, nostavat esiin tutkimus- ja kehittämiskysymyksiä. Koulutuksessa ja pedagogiikassa tapahtuvat muutokset edellyttävät ammattipedagogista tutkimusta ja kehittämistyötä.

Ammattipedagogiikan tutkimus on Suomessa epäsystemaattista ja hajanaista ja sen rahoitus on niukkaa. Tämä on ristiriitaista ottaen huomioon, että ammatillisesti painottunut koulutus ja oppimisympäristöt ovat monipuolisia ja työelämän muutokset jatkuvia ja suuria. Tiedekorkeakouluissa aihepiiriin liittyvä tutkimus on yksittäisten tutkijoiden varassa. Ammattikasvatustieteen asema ei ole vakiintunut (Siirilä & Laukia 2021).

3AMK:n ammattipedagogisen TKI-kampuksen tavoitteena on vahvistaa ja tehdä näkyväksi ammattipedagogiikan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa. Kampus tukee myös opetushenkilöstön pedagogisen osaamisen kehittämistä osana 3AMK-yhteisöä. Lisäksi se toiminnallaan kehittää ja uudistaa korkeakoulutusta ja ammatillista koulutusta.

Mitä ammattipedagoginen kampus tekee?

Tutkimus- ja kehittämistoiminta kohdistuu muun muassa ammatilliseen koulutukseen, ammattikorkeakoulutukseen sekä oppimisen erilaisiin ympäristöihin ja kysymyksiin.

Soveltavalla tutkimuksella haemme ratkaisuja muun muassa

  • oppimisen ja tutkimuksen ja kehittämisen parempaan integroitumiseen
  • yritysyhteistyön vahvistamiseen pedagogisin ratkaisuin
  • työelämässä tapahtuvaan oppimiseen
  • opiskelun ja työssäkäynnin joustavaan yhdistämiseen
  • verkossa tapahtuvaan oppimiseen
  • teoria- ja käytännön taitojen yhdistämiseen tutkittuun tietoon peilaten ja
  • teknologian hyödyntämiseen oppimisessa.

Kampuksen toiminta tukee ja vahvistaa 3AMK-henkilöstön oman työn tutkimusta. Työn tutkiminen ja kehittäminen voivat liittyä esimerkiksi digipedagogiikkaan, eritaustaisten opiskelijoiden oppimiseen, yrityspedagogiikkaan tai opiskelijoiden hyvinvointiin.

Verkostoissa on voimaa

Kampus kokoaa ammattipedagogiikan tutkimus- ja kehittämistyöstä kiinnostuneita henkilöitä yhteen, koska tällöin on mahdollista tuoda esiin uutta, monipuolista ja monitieteistä näkökulmaa ja uudenlaisia avauksia sekä herättää kiinnostusta ammattipedagogiikkaa kohtaan. Syntyvissä tutkimus- ja kehittämisverkostoissa ammattipedagogiikan tutkimus- ja kehittämisalueet ovat monipuolisia ja kattavia ja ne suuntaavat ammattipedagogiikkaa kohti 2030-lukua.

Vuoden 2023 aikana toimintaa organisoidaan ja käynnistetään. Tutkimus- ja kehittämiskampus toimintaa toteutetaan 3AMK-yhteistyönä, verkostoyhteistyönä muiden ammattikorkeakoulujen, ammatillisten opettajakorkeakoulujen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien sekä työelämän edustajien kesken. Verkostoja muodostetaan myös yliopistoihin ja ulkomaisiin korkeakouluihin.

Kampus suuntaa toimintaansa myös 3AMK:n ulkopuolelle esiintymällä erilaisilla tutkimuspäivillä ja tilaisuuksissa, julkaisee tekstejä ja tutkimuksia sekä toteuttaa erilaisia kehittämishankkeita. Kampus toteuttaa myös pedagogisia tilaisuuksia ja webinaareja 3AMK-henkilöstölle. Hankeideoinnin pohjalta toteutetaan yhteisiä TKI-hankevalmisteluita. Myös käynnissä olevia TKI-hankkeita arvioidaan 3AMK-yhteistyön näkökulmasta.

Tämän vuoden aloittaa kirjoittajakutsu eSignals Researchin 3AMK-teemanumeroon Ammattipedagogisen osaamisen kehittäminen.

Lähde

Siirilä, J. & Laukia, J. (2021). Mihin menet ammattikasvatus? – Ammattikasvatuksen tutkimuksen suuntaukset SuomessaeSignals Research. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021101450990

Comments are closed.