3AMK caset

3AMK yhdistää Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian voimat tuottaakseen soveltavaa tutkimusta
yhdessä yhteiskunnan ja elinkeinoelämän eri toimijoiden kanssa Uudellamaalla. Tavoitteenamme on
luoda ilmiölähtöisiä innovaatioita, saada aikaan kansainvälistä vaikuttavuutta sekä toimia tärkeänä
linkkinä työelämän ja koulutuksen välissä.

Ohesta löydät kuvaukset osasta viime vuosina toteuttamistamme hankkeista.

ENGAGE4BIO – Vahvempia biotalouden innovaatioekosysteemejä
Horisontti Eurooppa -hanke ENGAGE4BIO (Multi-stakeholder engagement to strengthen regional
bioeconomy value-chains) vahvistaa biotalouden alueellisia innovaatioekosysteemejä ja arvoketjun
eri toimijoiden välistä yhteistyötä viidessä eri pilottikohteessa Euroopassa. Kohteita ovat kierto- ja
biopohjaiset tekstiilit Alankomaissa, maatalous ja elintarviketeollisuus Unkarissa, puu ja sisustus
Itävallassa, biopohjaiset ja kestävät pakkaukset Suomessa sekä sininen biotalous Italiassa.
Suomessa kehittäminen tukee siirtymää kestäviin elintarvikepakkauksiin. Hanke tarjoaa yrityksille ja
niiden ekosysteemikumppaneille yhteistyötä muun muassa alueellisen vision ja strategian luonnissa,
täydennyskoulutuksessa sekä loppukäyttäjien tietoisuuden lisäämisessä.  

EU-HYBNET – Hybridiuhkien torjuntaa
EU-HYBNET (”Empowering a Pan-European Network to Counter Hybrid Threats”) on ensimmäinen
Euroopan Komission rahoittama Horizon2020-hanke, joka keskittyy hybridiuhkiin varautumiseen ja
niiden torjuntaan sekä alan eurooppalaisen verkoston kehittämiseen ja rakentamiseen.
Hanke käynnistyi keväällä 2020. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa eurooppalaisten toimijoiden
kykyä toimia hybridiuhkia vastaan. Tärkeässä roolissa tämän tavoitteen saavuttamisessa on
kasvattaa alan toimijoiden verkostoa sekä löytää teknologisia ja ei-teknologia ratkaisuja
keskeisimpiin hybridiuhkien torjunnan haasteisiin, joita hankkeessa myös selvitetään. Hanketta
toteuttavat viranomaiset ja päätöksentekijät, alalla toimivat yritykset sekä tutkimuslaitokset.
Hankkeen pääpartneri on Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskus, The European Center of
Excellence for Countering Hybrid Threats. Mukana on 23 organisaatiota 16 eri maasta. 3AMK:sta
hankkeessa on mukana Laurea, joka toimii hankkeen koordinaattorina.

FAIR – Yritysten apuna tekoälyn hyödyntämisessä
Finnish AI Region eli FAIR on tekoälyekosysteemi, joka tarjoaa yrityksille matalan kynnyksen
asiantuntijuutta tekoälyn, laajennetun todellisuuden, suurteholaskennan ja kyberturvallisuuden
saralla. Maksuttomia palveluita tarjoava FAIR on aidosti hyödyllinen kumppani, joka pyrkii
nopeuttamaan ja laajentamaan tekoälyn käyttöönottoa pienissä ja keskisuurissa yrityksissä.
FAIR on yksi eurooppalaisista digitaalisista innovaatiohubeista (EDIH). Verkoston toimintaa rahoittaa
Euroopan unioni yhdessä Business Finlandin ja Helsingin Innovaatiorahaston kanssa. Haaga-Helia ja
Metropolia ovat osa FAIR-verkostoa.

GEMINI – Uudet liikkumispalvelut vauhdittavat vihreää siirtymää
Metropolia on kumppanina Horisontti Euroopan rahoittamassa GEMINI-hankkeessa, joka vahvistaa
vihreää siirtymää. Hankkeessa demonstroidaan ja otetaan käyttöön uusia jaettuja
liikkumispalveluita, ketteriä liikennöinnin muotoja sekä integroidaan niitä uuden sukupolven MaaS-
konsepteihin (Mobility as a Service). Hankkeen aikana kahdeksassa kaupungissa (Amsterdam,
Kööpenhamina, Helsinki, Ljubljana, München, Pariisi, Porto ja Torino) toimivat Mobility Living Labit
ottavat paikalliset sidosryhmät mukaan lupaavien innovatiivisten liikkuvuusratkaisujen
kehittämiseen ja käyttöönottoon.
Hankkeessa kehitetään yritysten liiketoimintamahdollisuuksia uusien liikkumispalveluiden
suunnittelussa ja pilotoinnissa. Hanke hyödyntää laajan kansainvälisen konsortion tuottamia
oppimis- ja kansainvälistymismahdollisuuksia. Hanke on saanut rahoituksen vuonna 2023 ja sitä
lähtee toteuttamaan 43 osallistujan kansainvälinen konsortio.

INCLAVI Inclusive Aviation – Esteetöntä matkustamista liikuntarajoitteisille
Syyskuussa 2022 startannut INCLAVI-hanke tarttuu ilmailualan epäkohtiin tavoitteenaan parantaa
liikuntarajoitteisten mahdollisuuksia liikkua vapaasti EU:n alueella. Tavoitteeseen pyritään muun
muassa kouluttamalla lentomatkailun parissa toimivaa henkilöstöä ja poistamalla lentokentillä olevia
esteitä.  INCLAVIssa kehitetään uusi koulutusohjelma, jossa hyödynnetään korkeakoulujen,
ammatillisen koulutuksen, teollisuuden ja työmarkkinoiden toimijoiden asiantuntemusta. 3AMK:sta
kumppanina on Haaga-Helia. Hanke tukee EU:n komission vammaisten oikeuksia koskevaa strategiaa
vuosille 2021–2030.

SHAPES – Sulava digitaalinen transformaatio ikääntyvien arjessa
SHAPES (Smart and Healthy Ageing through People Engaging in Supportive Systems) on yli 20M€ ja
36 partnerin  Horisontti 2020 -hanke. Hankkeen lähtökohtana on digitaalinen transformaatio ja
ekosysteemiajattelu sekä näiden mahdollistamat uudenlaiset toimintamallit, jotka tukevat kotona
asuvien ikääntyvien hyvinvointia. SHAPES rakentaa, pilotoi ja ottaa käyttöön laajan, EU:n
standardoidun avoimen alustan. Monien teknologisten, organisatoristen, kliinisten, koulutuksellisten
ja yhteiskunnallisten ratkaisujen yhdistämisellä pyritään helpottamaan pitkäkestoista tervettä ja
aktiivista ikääntymistä sekä korkean elämänlaadun ylläpitämistä. Teknologian välittämänä kodin ja
paikallisen yhteisön ympäristöt ovat vuorovaikutuksessa terveys- ja hoitoverkostojen kanssa, mikä
auttaa vähentämään terveydenhuollon kustannuksia, sairaalahoitoja ja laitoshoitoa.
Kumppanina Laurea on johtanut eettisten kysymysten työpakettia ja tuonut hankkeeseen erityisesti
eettistä osaamista, palvelumuotoiluosaamista sekä ikääntyneiden hyvinvointiin keskittynyttä
osaamista.

Comments are closed.