Jatkuva oppiminen sekä osaajapula esillä – 3AMK-neuvottelukunta kokoontui

Tiistaina 22.2.2022 3AMK-liittouman korkeakoulujen rehtorit sekä prosessijohtaja kokoontuivat keskustelemaan työelämän edustajien kanssa liittoumasta ja sen tulevaisuudesta. 

Metropolian rehtori Riitta Konkola avasi neuvottelukunnan kokouksen korkeakoulupoliittisella tilannekatsauksella, jossa nousi esille opetus- ja kulttuuriministeriön määrittämät koulutusvastuut sekä niiden mahdolliset muutokset. Vuonna 2022 korkeakoulujen aloituspaikkoja lisätään noin 2 300:lla paikalla ympäri Suomea. Ammattikorkeakoulut saivat 822 uutta aloituspaikkaa. 

Tilannekatsauksessa käytiin läpi myös Seppo Laakson, Riikka Vatajan ja Olli Ojan laatimaa selvitystä korkeakoulujen aloituspaikoista ja hakijoista Uudellamaalla ja muissa korkeakoulumaakunnissa. Selvityksessä on tunnistettu alueellinen epäsuhta aloituspaikkojen sekä valmistuneiden kesken. Uudenmaan korkeakoulujen aloituspaikkojen määrät ovat yhä alimitoitettuja suhteessa opiskelupaikkojen kysyntään. Aloituspaikkojen lisäyksistä huolimatta ne ovat olleet pieniä suhteessa väestömäärään ja työvoiman kysyntään Uudellamaalla. Koulutusvastuun näkökulmasta aloituspaikkojen kasvattamisen ongelmaksi muodostuu rahoitus.

Kansainväliset opiskelijat

Työ- ja elinkeinoministeriö on valmistellut lakimuutoksia koskien EU- ja ETA-alueiden ulkopuolelta tulevia opiskelijoita. Niiden tarkoituksena on helpottaa maahantuloa, oleskelua sekä oleskeluajan pidentämistä opintojen jälkeen, jotta opiskelijoilla on paremmat mahdollisuukset työllistyä Suomeen. Kansainvälisten opiskelijoiden työllistymisellä voidaan paikata osaajapulaa Uudellamaalla. Työ- ja elinkeinoministeriön vuonna 2019 tekemän selvityksen perusteella Suomeen tarvitaan noin 90 000 uutta työntekijää vuoteen 2035 mennessä. 3AMK-liittouman koulutusvienninkin tarkoituksena on saada osaavaa työvoimaa Suomeen.

Jatkuva oppiminen - AMKoodari-koulutus

Yksi kokouksen kantavista teemoista oli jatkuva oppiminen 3AMK-liittoumassa, erityisesti AMKoodari-koulutuksen kautta. AMKoodari oli vuosina 2019-2021 toteutettu maksuton koodarikoulutus, jota rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö. Koulutukseen osallistui yli 14 000 henkilöä ja sen aikana suoritettiin yli 37 000 opintopistettä, joka vastaa noin 170 korkeakoulututkintoa. Taru Ruotsalaisen (Metropolia) tilannekatsauksessa keskeisiksi syiksi opiskeluille nousi ammatillinen kehittyminen, ammatinvaihto sekä mielenkiinto koodaamiseen. Opiskelijoiden kannalta merkityksellistä oli mahdollisuus tutustua uuteen alaan, kouluttautumisen maksuttomuus sekä joustavuus opintojen suorittamiseen.

Koulutuksen kehittämisessä tehtiin yhteistyötä Headain kanssa, jotta kurssitarjonnat vastaavat työpaikkailmoitusten kysyntään. Koulutuksen suunnittelussa panostettiin jatkuvan oppimisen opiskelijoiden ohjaukseen sekä tukeen. Suunnittelun pohjalta luotiin erilaisia polkuja opintojen jokaiseen vaiheeseen, joissa huomioitiin erilaiset asiakkaat ja heidän tarpeensa. Polkuja lähdetään vielä jatkokehittämään ja niitä hyödynnetään laajemmin jatkuvassa oppimisessa sekä oppimisympäristöissä. Vuonna 2022-2023 3AMK, Hamk ja Xamk tarjoavat opetus- ja kulttuuriministeriön tuella maksutonta AMKosaaja -koulutusta. 

Jatkuvan oppimisen kehittämisesta saadaan myös hyödyllistä tietotaitoa korkeakoulupedagogiikan sekä osaamispolkujen kehittämiseen. Prosessijohtaja Antti Vettenrannan mukaan 3AMK-liittouman mahdollisuudet ovat valtavat ja tulokset ovat huomattavasti parempia, kun asioita tehdään yhdessä liittoumana.

Comments are closed.