3AMK-liittouman kehittämisseminaari loi suunnan tulevien vuosien toiminnalle

An arrow painted to city street.

3AMK-liittouman kehittämisseminaari kokosi yhteen keskeiset 3AMK:n toimijat käymään läpi tähänastisia saavutuksia ja asettamaan tavoitteita tulevalle strategiakaudelle. Kaikki 3AMK:n yhteistyöalueet esittelivät seminaarissa toimintaansa.

3AMK-liittouman kehittämisseminaari järjestettiin etäyhteyksin 13.11.2020. 3AMK:n rehtorikollegio Jouni Koski, Riitta Konkola ja Teemu Kokko avasivat tilaisuuden ja kiittivät toimijoita hyvästä yhteistyöstä ensimmäisen neljän vuoden aikana. Rehtorikollegio oli tyytyväinen sekä niihin tuloksiin että kehitykseen, mitä liittoumassa on saatu aikaan viime vuosina.

“3AMK-liittouma on lunastanut paikkansa korkeakoulukentässä”, totesi Laurean rehtori Jouni Koski. 

3AMK-liittouman prosessijohtaja Antti Vettenranta toi esiin, että tulevaisuudessa pyritään entisestään parantamaan yhteistyötä liittouman sisällä.

“Paljon on tehty ensimmäisen neljän vuoden aikana ja nyt olemme miettineet painotuksia tulevalle neljälle vuodelle”.

3AMK-liittouman yhteistyöalueiden toiminta ja tulevaisuus

Oppimistoiminnan yhteistyöalueen osalta toiminta on löytänyt hyvin oman polkunsa. Tarjotut opinnot ovat vakiintuneet luonteviksi, ja parhaiten opinnoissa ovat vetäneet muun muassa erilaiset intensiivitoteutukset. Tulevalla strategiakaudella opintojen määrän on tarkoitus pysyä suunnilleen ennallaan ja tulevina vuosina keskitytään laadulliseen kehittämiseen. Tarjonnassa pyritään myös ottamaan huomioon työelämälähtöisyys ja henkilöstöä pyritään kannustamaan kokoamaan 3AMK-opintotarjontaa. Yhteistyötä pyritään tiivistämään TKI-toiminnan, työelämäyhteistyön ja yrittäjyyden sekä tekoälyn kanssa, jotta voitaisiin vastata myös tulevaisuudessa opiskelijoiden osaamistarpeisiin.

TKI-toiminnan yhteistyö on kehittynyt ensimmäisen neljän vuoden aikana. TKI-toiminnalle on luotu kolme strategiakärkeä, joille rakennetaan yhteisiä hankkeita. Strategiakärjet ovat Hyvinvoivana ihmisenä turvallisessa yhteisössä, Kestävä kaupunkikehitys ja Tulevaisuuden tekijä. Projektiboosterit järjestetään säännöllisesti jokaisen kärjen alueella, ja ne ovat hyviä keinoja tuoda ihmisiä yhteen sekä tunnistaa sopivia rahoitusinstrumentteja. Tulevalle strategiakaudelle TKI-toiminta on määritellyt itselleen strategisia tavoitteita. Jatkossa yhteistyötä tullaan fokusoimaan teemakärkien ympärille ja panostusta kohdennetaan tiettyihin rahoitusinstrumentteihin. Lisäksi kehitetään erilaisia kumppanuuksia sekä yhteistyötä muiden yhteistyöalueiden kanssa. Muun muassa julkaisutoimintaan liittyvä yhteistyö on jo saatu aluilleen.

Työelämäyhteistyön ja yrittäjyyden yhteistyöalue vaihtaa nimensä ensi vuoden alusta alkaen. Uusi nimi yhteistyöalueelle on yrittäjyys ja innovaatiot. Nykyinen työelämäyhteistyön ja yrittäjyyden yhteistyöalue on viime vuosien aikana muun muassa tarjonnut yrittäjyyden opintoja, järjestänyt yhteisiä tapahtumia ja tukenut opiskelijavetoista yrittäjyyttä esimerkiksi 3AMK 3ES Alliance -hankkeen avulla. Yhteistyöalueen tulevaisuuden missio on, että 3AMK-korkeakoulut muodostavat kansainvälisesti tunnustetun osaamiskeskittymän, joka tarjoaa mahdollisuuksia yrittäjille ja yrittäjyydestä kiinnostuneille. Tulevalla strategiakaudella muun muassa edistetään opiskelijoiden liikkuvuutta 3AMK:ssa ja kehitetään yhteistyötä yhteistyöalueiden kanssa, erityisesti oppimistoiminnan ja TKI-toiminnan osalta.

EduExellencen osalta seminaarissa käytiin läpi tilannekatsaus koulutusviennistä. Maailmanlaajuinen pandemiatilanne on heijastunut kansainväliseen koulutusvientiin. Tilanne on kuitenkin alkanut hellittää ja uusia sopimuksia ja neuvotteluja on käynnistetty. EduExellencesta on viime vuosien aikana tullut koulutusviennin osalta nimenä tunnettu, ja se on saavuttanut oman roolinsa koulutusviennin kentällä. Tulevaisuudessa EduExellencen osalta keskitytään esimerkiksi siihen, että ulospäin suuntautuva viestintä ja edustaminen tulee tapahtumaan EduExellence nimen alla.

Tekoäly on 3AMK-liittoumassa toiminut yhteistyöalueita läpileikkaavana kehittämistoimintana. Tekoälytoiminta on viime aikoina keskittynyt opiskelijoiden auttamiseen tekoälyn avulla. Tekoälytiimi on luonut osaamispohjaisen tekoälymallin, jonka avulla opiskelijoiden on mahdollista hakea ja löytää muun muassa opintojaksoja ja töitä. Tulevaisuudessa tekoälyn kannalta pohditaan esimerkiksi linkittymistä muihin yhteistyöalueisiin ja sitä, miten eri yhteistyöalueet voisivat hyötyä tekoälystä.

Zone-liikuntapalvelut ovat kaikkien 3AMK-korkeakoulujen opiskelijoiden ja henkilöstön käytettävissä. Palvelut ovat sisältäneet muun muassa ohjattua ryhmäliikuntaa, palloiluvuoroja- ja kursseja, kuntosalien käyttöoikeuden ja liikuntatilojen varausmahdollisuuden. Tulevaisuudessa Zone-liikuntapalvelut keskittyvät AMK-opiskelijoiden liikuntamahdollisuuksien parantamiseen muun muassa keskittämällä toimintaa parhaiten sopiville kampuksille ja kehittämällä online-palveluita. Lisäksi Zone-liikuntapalveluiden asemaa pyritään vakiinnuttamaan osaksi korkeakouluyhteisöä ja tekemään Zonesta tunnettu 3AMK-toimija. Näihin tavoitteisiin päästään muun muassa rakentamalla yhteistyötä YTHS:n kanssa ja vahvistamalla liikuntapalveluiden tunnettavuutta tapahtumien ja viestinnän avulla.

“Tässä seminaarissa olemme yhdessä päässet miettimään tapoja kehittää liittouman toimintaa uudelle tasolle”, summasi prosessijohtaja Antti Vettenranta. 

Kuva: Unspalsh

Comments are closed.