Koronavirus, maahanmuutto ja nuorten jaksaminen puhuttivat kolmen ammattikorkeakoulun järjestämässä työpajassa

Hyvinvoivana ihmisenä turvallisessa yhteisössä -työpaja järjestettiin Metropolian Myllypuron kampuksella. Työpajassa 3AMK- korkeakoulut (Haaga-Helia, Laurea ja Metropolia) sekä kaupungin ja yritysten edustajat vaihtoivat kokemuksia ja ideoita siitä, kuinka yhteisen TKI-kärkihankkeen työtä voidaan jatkaa.

Työpajassa keskusteltiin hyvinvoinnista ja terveysteknologiasta, yhteiskunnallisesta eheydestä sekä globaaleista terveysuhista – eli miten teemme maailmasta turvallisemman ja terveellisemmän.

Lisäksi työpajassa ideoitiin, miten TKI-toiminnalla on mahdollista vastata yhteiskunnan tarpeisiin. Yksi tämän hetken ajankohtaisista tarpeista on epidemioihin varautuminen. Etenkin sosiaali- ja terveysalan osaajia kouluttavilla ammattikorkeakouluilla on tähän annettavaa. Haaga-Helian yliopettaja Vesa Heikkinen toi esille ammattikorkeakoulujen merkityksen epidemioiden torjumisessa.

”Me koulutamme henkilöstöä ja nuoria siihen, että jotain tapahtuu. On mietittävä, mitkä ovat yksityisen ja julkisen sektorin roolit, kun yhtäkkiä tulee hätä. Kun myöhemmin arvioidaan, miten on onnistuttu, niin siinä vasta tätä hanketta tarvitaankin”, Heikkinen sanoo.

Anita Näslindh-Ylispangar.

Lisäksi työpajassa puhutti opiskelijoiden hyvinvointi. Asiantuntija, lehtori Anita Näslindh-Ylispangar toi esille opiskelijoiden kasvaneiden mielenterveysongelmien määrän. 3AMK-korkeakoulut aikovatkin NOHA-hankkeen (opiskelijoiden neuvonta-, ohjaus- ja hyvinvointipalvelut ammattikorkeakoulussa) kautta tehdä yhteistyötä opiskelijoiden hyvinvointipalveluiden parantamiseksi. Hankkeen tarkoituksena on tarjota opiskelijoille tukea varhaisessa vaiheessa ja kohdennetusti. Näslindh-Ylispangarin mukaan korkeakoulut ovat hyödyntäneet esimerkiksi verkon itsehoito-ohjelmia mielenterveyden hoidossa.

Ratkaisuja tarjosivat myös yritykset. Startup Superlaiffi kehittää digitaalisia hyvinvointiratkaisuja erityisesti liikkumattomuuden ja yksinäisyyden ehkäisemiseksi. Superlaiffi on testannut ratkaisuaan myös kansainvälisten oppilaiden kanssa.

”Tällä hetkellä virtuaaliselle yhteisölle ja valmentajalle on hurjasti tarvetta!”, Superlaiffin perustaja Arla Joensuu kommentoi.

Epidemia- ja hyvinvointiteemojen lisäksi työpajassa keskusteltiin maahanmuuttajien integroimisesta yhteiskuntaan. Tuomas Tammilehto kertoi H2020-rahoitteisesta MIICT-hankkeesta (ICT Enabled Public Service for Migration), jonka tavoitteena on ollut yhteiskehittämällä luoda IT-sovelluksia maahanmuuton ongelmien ratkaisemiseksi. Hankkeen tiimoilta on mm. järjestetty työpajoja Kyproksella, Espanjassa ja Italiassa loppukäyttäjien äänen kuulumisen varmistamiseksi.

Forum Viriumin projektipäällikkö Peter Lange.

Tuomas Tammilehto ja Arla Joensuu.

"Leave no one behind"

Työpajakeskusteluissa osallistujat halusivat kiinnittää huomiota erityisesti niihin, joilla on vaikeuksia päästä palveluiden pariin. Lisäksi moni toi esille sen, että on tärkeää miettiä, mitä matalan kynnyksen palvelut ovat aidoimmillaan. 3AMK:lta toivottiin erityisesti tietojen koostamista ja jakamista päätöksenteon tueksi – tiedosta sinänsä tuskin on pulaa. Moni toivoi konkretiaa ja eri tahojen yhteistyötä.

Konkreettisia ratkaisuja tarjosi Forum Viriumin projektipäällikkö Peeter Lange. Hän esitteli Co-created Health and Wellbeing (CoHeWe) -hanketta, joka keskittyy asiakaslähtöisiin hyvinvointiratkaisuihin, kuten kotihoidon etähoitomahdollisuuksiin ja sairautta ennaltaehkäiseviin teknologiaratkaisuihin. Forum Viriumin ”nopean kokeilun mallista” toivottiin mallia myös 3AMK:n hankkeille.

”CoHeWe-hankkeen tavoitteena on kehittää yritysten roolia toimia innovatiivisena hyvinvointi- ja terveyspalvelujen yhteistoimijana yhdessä kaupungin kanssa. Hanke synnyttää useita uuden teknologian hyvinvointituotteita ja -palveluita sote-sektorin ja sen asiakkaiden hyödyksi”, Lange kommentoi.

3AMK yhteistyön tarkoituksena onkin luoda välittämisen ja vastuun kulttuuria ja edistää yhteiskunnallista eheyttä ja erilaisten ihmisten osallisuutta. Strategiatyötä jatketaan työpajakeskusteluiden pohjalta.

Hyvinvoivana ihmisenä turvallisessa yhteisössä on yksi 3AMK:n tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan strategiakärjistä. Muita strategiakärkiä ovat Kestävä kaupunkikehitys sekä Työn ja osaamisen murros. Hanke on Uudenmaan liiton rahoittama ja päättyy keväällä 2020. Hankkeessa aloitettu työ jatkuu kuitenkin osana 3AMK:n yhteistyötä.

Lisätietoja esillä olleista hankkeista:

https://www.miict.eu/

https://cohewe.eu/

 

Comments are closed.