Hallitse mieltäsi, hallitse arkeasi

Tuntuuko arkesi kuormittavalta? Ilmoittaudu mukaan 3AMK:n AMK-opiskelijoille suunnatulle 5 op intensiiviviikolle! Hallitse mieltäsi, hallitse arkeasi -intensiiviviikon tavoitteena on antaa opiskelijalle työkaluja oman hyvinvointinsa ylläpitämiseen ja opinnoissa selviämiseen. Intensiiviviikko toteutetaan etäopiskeluna.

Aikataulu

Intensiiviviikko: 17.10.-21.10.2022.

Ilmoittautuminen: 15.8.-2.10.2022.

Maanantaista perjantaihin tulee osallistua yhteen 1,5 tunnin ryhmäcoachingiin. Ryhmät kokoontuvat klo 12.00-19.30 välisenä aikana. Muu aikataulu on itsenäistä opiskelua, jota voi tehdä heti ennakkotehtävän hyväksymisen jälkeen ennen intensiiviviikkoa.

Ryhmäcoachingit:

Sannan ja Päivin coachaus:

 • Ryhmä 1: 12.00-13.30
 • Ryhmä 2: 14.00-15.30
 • Ryhmä 3: 16.00-17.30

Emmin coachaus:

 • Ryhmä 1: 14.00-15.30
 • Ryhmä 2: 16.00-17.30
 • Ryhmä 3: 18.00-19.30

Osaamistavoitteet:

Opiskelija oppii erilaisia stressinhallinnan, jaksamisen ja palautumisen työkaluja sekä ajankäytön hallinnan menetelmiä. Hän oppii myös ymmärtämään itseään ja tunteitaan sekä omia vaikutusmahdollisuuksiaan elämänsä muutos- ja kriisitilanteissa. Hän oppii tunnistamaan opiskeluihin negatiivisesti vaikuttavia perustavanlaatuisia tekijöitä, kuten keskeneräisyyden ja epävarmuuden sietoa. Samalla opiskelija myös oppii hyödyntämään omia vahvuuksiaan oman elämänsä ja opintojensa hallinnassa.

Intensiiviviikon tavoitteena on vaikuttaa opiskelijan ajattelu- ja toimintatapoihin mahdollisimman tehokkaasti. Opiskelija tutustuu itseensä sekä omiin haitallisiin malleihinsa opettajien tarjoaman materiaalin avulla jatkotyöstäen henkilökohtaista problematiikkaansa ryhmäcoachingissa. Kuuden henkilön pienryhmissä opiskelija oppii valmentavien kysymysten sekä vertaistuen avulla hallitsemaan oman elämänsä vaikeampia tilanteita. Opiskelija oppii myös konkreettisen ja kehittävän otteen itsensä johtamisen viitekehyksessä ja omassa toiminnan suunnittelussa.

Sisällöt:

Käsiteltävät teemat selvitetään opiskelijoilta, opiskelijakunnilta ja opiskelijoiden rajapinnassa työskenteleviltä. Sisällöt päivitetään vuorovuosina opiskelijoiden tarpeista käsin. Vuonna 2022 teemoina on:

  • Stressinhallinta
  • Ajanhallinta
  • Jaksaminen ja palautuminen 
  • Keskeneräisyyden ja epävarmuuden sietäminen
  • Resilienssi

Opetus- ja oppimismenetelmät:

Ennakkotehtävä, itsenäistä opiskelua, ryhmäcoachingiin osallistuminen, tehtäväportfolio.

Intensiiviviikon jokaisena päivänä käsitellään yhtä teemaa kerrallaan. Opiskelija opiskelee omalla ajallaan päivän teemaa itsenäisesti opettajien toimittamien materiaalin ja luentojen avulla, ja iltapäivällä/illalla hän osallistuu oman pienryhmänsä ryhmäcoachingiin tuoden mukanaan päivän teemaan liittyvän problematiikkansa.  Pienryhmät kokoontuvat kuuden henkilön tiimeissä. Opintojakson kaikki teemat kootaan yhteen henkilökohtaisella tehtäväportfoliolla. 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintoihin:

Ei lähtötasovaatimuksia eikä sidonnaisuuksia muihin opintojaksoihin.

Vastuuopettajat:

Päivi Käri-Zein (paivi.kari-zein@haaga-helia.fi)

Sanna Puhakka (sanna.puhakka@laurea.fi)

Emmi Arponen (emmi.arponen@metropolia.fi)

Comments are closed.