Hallitse mieltäsi, hallitse arkeasi

Tuntuuko arkesi kuormittavalta? Ilmoittaudu mukaan 3AMK:n AMK-opiskelijoille suunnatulle 5 op intensiiviviikolle! Hallitse mieltäsi, hallitse arkeasi -intensiiviviikon tavoitteena on antaa opiskelijalle työkaluja oman hyvinvointinsa ylläpitämiseen ja opinnoissa selviämiseen. Intensiiviviikolle hyväksytään mukaan 54 opiskelijaa. 

Aikataulu:

Intensiiviviikko: 17.10.-21.20.2022.

Ilmoittautuminen: Tiedotetaan myöhemmin.

Maanantaista perjantaihin tulee osallistua yhteen 1,5 tunnin ryhmäcoachingiin. Ryhmät kokoontuvat klo 14.00-19.30 välisenä aikana. Muu aikataulu on itsenäistä opiskelua, jota voi tehdä heti ennakkotehtävän hyväksymisen jälkeen ennen intensiiviviikkoa.

Osaamistavoitteet:

Opiskelija oppii erilaisia stressinhallinnan, jaksamisen ja palautumisen työkaluja sekä ajankäytön hallinnan menetelmiä. Hän oppii myös ymmärtämään itseään ja tunteitaan sekä omia vaikutusmahdollisuuksiaan elämänsä muutos- ja kriisitilanteissa. Hän oppii tunnistamaan opiskeluihin negatiivisesti vaikuttavia perustavanlaatuisia tekijöitä, kuten keskeneräisyyden ja epävarmuuden sietoa. Samalla opiskelija myös oppii hyödyntämään omia vahvuuksiaan oman elämänsä ja opintojensa hallinnassa.

Intensiiviviikon tavoitteena on vaikuttaa opiskelijan ajattelu- ja toimintatapoihin mahdollisimman tehokkaasti. Opiskelija tutustuu itseensä sekä omiin haitallisiin malleihinsa opettajien tarjoaman materiaalin avulla jatkotyöstäen henkilökohtaista problematiikkaansa ryhmäcoachingissa. Kuuden henkilön pienryhmissä opiskelija oppii valmentavien kysymysten sekä vertaistuen avulla hallitsemaan oman elämänsä vaikeampia tilanteita. Opiskelija oppii myös konkreettisen ja kehittävän otteen itsensä johtamisen viitekehyksessä ja omassa toiminnan suunnittelussa.

Sisällöt:

Käsiteltävät teemat selvitetään opiskelijoilta, opiskelijakunnilta ja opiskelijoiden rajapinnassa työskenteleviltä. Sisällöt päivitetään vuorovuosina opiskelijoiden tarpeista käsin. Vuonna 2021 teemoina on:

    1. Stressinhallinta
    2. Ajanhallinta
    3. Jaksaminen ja palautuminen 
    4. Keskeneräisyyden ja epävarmuuden sietäminen
    5. Resilienssi

Opetus- ja oppimismenetelmät:

Ennakkotehtävä, itsenäistä opiskelua, ryhmäcoachingiin osallistuminen, tehtäväportfolio.

Intensiiviviikon jokaisena päivänä käsitellään yhtä teemaa kerrallaan. Opiskelija opiskelee omalla ajallaan päivän teemaa itsenäisesti opettajien toimittamien materiaalin ja luentojen avulla, ja iltapäivällä/illalla hän osallistuu oman pienryhmänsä ryhmäcoachingiin tuoden mukanaan päivän teemaan liittyvän problematiikkansa.  Pienryhmät kokoontuvat kuuden henkilön tiimeissä. Opintojakson kaikki teemat kootaan yhteen henkilökohtaisella tehtäväportfoliolla. 

Arviointitavat ja painoarvot:

Ennakkotehtävä 30 %
Läsnäolo pienryhmissä 20 %
Oppimistehtävä 50 %

Arviointiperusteet:

Ennakkotehtävä, itsenäiset oppimistehtävät, ryhmäcoachingiin osallistuminen sekä kokoavana tehtävänä oppimispäiväkirja kehittämissuunnitelmineen. Opintojakso arvioidaan Hylätty – K5.

Arvosanat1 (min. 50 % tavoitteista)3 (min. 70 % tavoitteesta)5 (min. 90 % tavoitteesta)
Tiedot, taidot ja pätevyysYmmärtää ja osaa kuvata itsensä johtamisen merkitystä yksilötasolla.
Osaa analysoida itsensä johtamisen materiaalia sekä soveltaa sitä
pääsääntöisesti muihin, mutta vähäisessä määrin itseeni. Teorian
hyödyntäminen on heikolla tasolla. Kehittävä ote on vähäistä. Muilta
oppiminen on kapea-alaista. Itsensä johtamisen työkalujen käyttäminen on
vähäistä. Palautteen antaminen ja vastaanottaminen on heikkoa. Oman
oppimisprosessin tarkkailu ja kehittäminen ei ole näkyvää.
Osaa kuvata hyvin itsensä johtamisen merkitystä yksilötasolla ja vaikutusta yhteistyöhön muiden ihmisten kanssa. Osaa löytää ja analysoida itsensä johtamisen materiaalia ja soveltaa sen antia omaan tilanteeseen. Kehittävä ote on näkyvissä. Teorian hyödyntäminen on hyvällä tasolla.
Hyödyntää muilta oppimaansa ja palautteen vastaanottaminen on aktiivista.  Haluaa ymmärtää eri näkökulmia sekä esittää omat näkökulmansa ymmärrettävästi. Oman oppimisprosessin
tarkkailu ja kehittäminen on havaittavaa.
Osaa kuvata syvällisesti itsensä johtamisen merkitystä yksilötasolla ja vaikutusta yhteistyössä muiden ihmisten kanssa. Osaa löytää ja analysoida itsensä johtamisen kirjallisuutta ja soveltaa sen antia omaan tilanteeseeni konkreettisella tasolla. Kehittävä ote on konkreettinen,
perusteellinen ja tuloksellinen. Teorian hyödyntäminen näkökulman
laajentamiseen ja kehittämissuunnitelman tekemiseen on esimerkillistä. Osaa hyödyntää muilta oppimaa omassa toiminnassa. Haluaa ymmärtää eri näkökulmia sekä oppia niistä itseni kehittämiseksi. Oman
oppimisprosessin tarkkailu ja kehittäminen tehdään näkyväksi.

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintoihin:

Ei lähtötasovaatimuksia eikä sidonnaisuuksia muihin opintojaksoihin.

Vastuuopettajat:

Päivi Käri-Zein (paivi.kari-zein@haaga-helia.fi)

Sanna Puhakka (sanna.puhakka@laurea.fi)

Emmi Arponen (emmi.arponen@metropolia.fi)

Comments are closed.