Työikäisten aivoterveyden edistäminen ja yleiset aivosairaudet (3 op)

Opintojaksolla käsitellään aivoterveyden riskitekijöitä ja aivoterveyteen liittyviä työhyvinvoinnin tekijöitä, opetellaan soveltamaan aivosairauksien ehkäisyyn liittyviä suosituksia ja tutkittua tietoa sekä saadaan valmiuksia aivoterveyden tukemiseen aivosairauksia sairastavien hoitotyössä ja aivoterveyttä tukevien elintapojen ohjauksessa.

Huom. Laurean opiskelija! Tämä opintojakso on osa korkeakoulusi omaa tarjontaa, joten ilmoittauduthan opintojaksolle korkeakoulusi käytänteiden mukaisesti Pakissa.

Avainsanat: aivoterveys, tutkitun tiedon soveltaminen, työhyvinvointi, aivosairaudet

Aikataulu

Ilmoittautuminen: 20.3.-17.4.

Toteutus: 1.5.-31.8. Opintojakso toteutetaan verkkototeutuksena eikä edellytä kampukselle tuloa. Itsenäisesti opiskeltavan osuuden lisäksi opinnolla on aikataulutettua opetusta tai ohjausta verkossa. Opetuskertojen tallenteet ovat katsottavissa jälkikäteen Canvasissa. Opinnossa ei ole pari- tai ryhmätyöskentelyä. 

Opintojakson sisältö

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • määritellä aivoterveyteen liittyvät keskeiset käsitteet
 • analysoida aikuisväestössä ilmeneviä, yhteisöllisiä ja yksilöllisiä aivoterveyden riskitekijöitä
 • soveltaa aivosairauksien ehkäisyyn liittyviä suosituksia ja tutkittua tietoa suunnitellessaan ja toteuttaessaan asiakkaan ja hänen läheistensä ohjausta aivoterveyttä tukeviin elämäntapoihin
 • huomioida aivoterveyteen liittyviä työelämästä lähtöisin olevia työhyvinvoinnin tekijöitä
 • hyödyntää asiakas- ja voimavaralähtöisen kohtaamisen, ohjaamisen ja tukemisen perusperiaatteita aivoterveyden edistämisessä ja aivosairauksia sairastavien hoitotyössä
 • soveltaa näyttöön ja monialaiseen asiantuntijuuteen perustuvaa tietoa ja työmenetelmiä työikäisten aivoterveyden edistämisessä ja tukemisessa sekä aivosairauksia sairastavien hoitotyössä
 • soveltaa tietoa aivojen toimintaan liittyvistä muutoksista ja yleisistä työikäisillä ilmenevistä aivosairauksista toteuttaessaan terveyttä edistävää hoitotyötä

Opintojakson jaksotus ja työmäärän jakautuminen:

 • Orientaatio (1h)
 • Moduuli 1: Johdanto aivoterveyteen (10h)
 • Moduuli 2: Aivoterveyden edistäminen elämäntavoilla (20h)
 • Moduuli 3: Aivoterveys ja työelämä (13h)
 • Moduuli 4: Elämää aivosairauden kanssa (35h)
 • Tentti ja reklektointi (2 h)

Opettajat

Anna-Kaisa Hankaniemi (Laurea) ja Kirsi Leinonen (Laurea)

Comments are closed.