Johtamisen monet kasvot (15 op)

Hyvä johtaminen on jokaisen toimivan yrityksen peruspilareita. Henkilöstöjohtamisen teemat ovat hyvin suuressa roolissa henkilöstön tehokkuuden, pysyvyyden ja hyvinvoinnin saralla. Johtamisen monet kasvot -osaamispolulla pääset sukeltamaan esihenkilötyön ja henkilöstöjohtamisen maailmaan. Saat kattavat perustiedot käytännön esihenkilötyöstä sekä laajan katsauksen monimuotoisen työyhteisön johtamiseen. Opit myös työoikeuden perusteita ja soveltamista omassa työssäsi.

Avainsanat: esihenkilötyö, monimuotoisuus, inklusiivisuus, työoikeus

OSAAMISPOLKU KOOSTUU SEURAAVISTA KOLMESTA OPINTOJAKSOSTA

Työoikeus, B0231-3017 (5 op)

Aikataulu: Ti klo 12.30-15.00 / 26.9.-24.10. + ma 6.11. / Online

Järjestäjä: Laurea

Opettaja(t): Vesa Anttila ja Taina Lackman

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • soveltaa työsuhteisiin liittyvää keskeistä lainsäädäntöä ja ennakoida haasteelliset työoikeudelliset tilanteet
 • soveltaa keskeisiä virkasuhteisiin liittyviä oikeusnormeja, erityisesti virkamiehen asemaan ja oikeusiin
 • soveltaa työntekijöiden ja virkamiesten työsuojeluun, eläkkeisiin ja yksityisyydensuojaan liittyvää lainsäädäntöä
 • tuntee työ- ja virkaehtosopimusjärjestelmän

Monimuotoisen työyhteisön johtaminen, HRL004AS2A-3007 (5 op)

Aikataulu: To klo 8.00-10.45 / 23.10.-15.12. / Online

Järjestäjä: Haaga-Helia

Opettaja(t): Ilmoitetaan myöhemmin

 • Monimuotoisuuden eri näkökulmat
 • Inkluusio ja osallistaminen työyhteisöissä
 • Elämänkaarijohtaminen
 • Esihenkilön rooli työyhteisön konfliktitilanteissa
 • Monimuotoisuuden hyödyt tuloksen ja hyvinvoinnin kannalta

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • arvioida monimuotoisuuden merkitystä työyhteisön toiminnan tuloksellisuuden ja vastuullisuuden kannalta
 • hyödyntää monimuotoisuutta ja inkluusiota työyhteisön toiminnassa
 • toimia monimuotoisen työyhteisön tiimin vetäjänä
 • ratkoa työyhteisökonflikteja ja antaa palautetta monimuotoisissa työyhteisöissä erilaiset työyhteisön jäsenet huomioiden

Esihenkilötyö, XX00F173-3001 (5 op)

Aikataulu: Ke 14.00-17.00 / 30.8.-11.10. / Online

Järjestäjä: Metropolia

Opettaja(t): Timo Riikkilä

Sisältö 

 • esihenkilötyön perusteet
 • toimiva työyhteisö
 • tiimin johtaminen
 • vuorovaikutustaidot
 • palautteen antaminen ja vastaanottaminen
 • työmotivaatio
 • muutosjohtaminen
 • kehityskeskustelut ja arvot

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa esihenkilötyön toimintamalleja ja periaatteita sekä ymmärtää esihenkilötyön merkityksen liiketoiminnan menestystekijänä. Opiskelija osaa yksikön-, tiimin- ja päivittäisjohtamisen perusteet. Opiskelija osaa analysoida ja kehittää esihenkilövalmiuksiaan.

Comments are closed.