Monialainen innovaatioprojekti MINNO® (10 op)

Oletko Laurean tai Haaga-Helian IT-alan opiskelija tai osaat muutoin hieman koodata? Kiinnostaako sinua aito työelämäyhteistyö? Haluatko päästä ideoimaan ja innovoimaan yritysten ja organisaatioiden uusia tuotteita, palveluita ja toimintamalleja?

Ilmoittaudu MINNO® intensiivitoteutukselle ja tule mukaan innovoimaan uusia tuotteita, palveluita ja toimintamalleja yritysten, organisaatioiden sekä projektien työelämälähtöisiin tarpeisiin. Monialainen innovaatioprojekti MINNO® toteutetaan yhteistyössä Metropolian, Haaga-Helian ja Laurean kulttuurin, median ja sote- sekä IT-opiskelijoiden kanssa. 3AMK verkkosivuilla oleva ilmoittautumislomake on tarkoitettu Haaga-Helian ja Laurean opiskelijoille, joilla on IT-taustaa (erityisesti 2. ja 3. vuoden IT-alan opiskelijat). Metropolian opiskelijana voit ilmoittautua toteutukselle itse Pepin kautta tai ole yhteydessä intensiiviopinnon opettajaan Laura-Maija Heroon.

MINNO intensiivitoteutus kestää 7 viikkoa. Intensiivin tavoitteena on, että opiskelija oppii innovoimaan uusia tuotteita, palveluita tai toimintamalleja yritysten, organisaatioiden ja projektien työelämälähtöisiin tarpeisiin. 

Innovointi tapahtuu moninaisissa 5 hengen ryhmissä ja jokaisessa ryhmässä on opiskelijoita eri tutkinnoista. Toteutuksella on teoria- ja työkaluluentoja maanantaisin verkossa ja valmennusta torstaisin Metropolian Arabian kampuksella, mutta muuten ryhmät työskentelevät itsenäisesti. Kurssilla on useampia projektihaasteita, joista opiskelija valitsee 2-3 mieleistään. Ryhmät pyritään muodostamaan niin, että opiskelija pääsee työstämään valitsemansa haasteen pariin.

Aikataulu:

 • Ilmoittautuminen: 2.5.-21.8.2022
 • Intensiivitoteutus: 29.8.-13.10.2022

Opintojakson sisältö:

 • innovaation käsite, kehittämisprosessien hallinta ja kehitystiimin rakentaminen
 • yhteisöllinen projekti- ja innovaatiotyöskentely sekä sen arviointi: ideointi, tulevaisuusorientoitunut konseptointi ja suunnittelu, asiakas- tai käyttäjäymmärrys, sopimukset ja tekijänoikeudet, toteutus, viestintä, julkaiseminen, tuotteistaminen, markkinointi ja hyödynnettävyyden suunnittelu
 • monialainen tiimityö, sidosryhmätoiminta ja verkostotyöskentely
 • innovaatiotoiminnan työkalut ja menetelmät

Toteutus koostuu orientaatiosta, ideoinnista, konseptoinnista, prototypoinnista, testauksesta, tuotteistamisesta, lanseerauksesta ja markkinoille viemisestä sekä arvioinnista. Aiheisiin liittyy viikkotehtäviä. 

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • vastuullisesti kehittää monialaisten toimijoiden kanssa innovatiivisia käytännöllisiä ja konkreettisia ratkaisuja, toimintatapoja, tuotteita tai palveluita vastaamaan metropolialueen haasteisiin ja tulevaisuuden tarpeisiin
 • määrittää innovaation käsitteen ja käyttää kehittämistyön menetelmiä
 • soveltaa projekti- ja verkostotyöskentelyä sekä omaa luovuuttaan ja osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä
 • hyödyntää omaa osaamistaan monialaisessa yhteistyössä ja työympäristössä
 • luoda yhteiskunnallista neuvottelukulttuuria ja onnistunutta tiimityöskentelyä
 • käyttää ongelmanratkaisu-, yhteistyö-, teknisiä-, ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa.

Sopivuus omaan tutkintoon

Haaga-Helian ja Laurean opiskelijat saavat hyväksilukea tämän intensiivin omaan tutkintoon vapaasti valittaviin opintoihin. Mikäli haluat korvata tällä opintojaksolla jotain muuta tai sisällyttää sen muihin kuin vapaasti täydentävään osaamiseen, keskustele ennen opintojen alkua asiasta oman opinto-ohjaajan / opettajatuutorin kanssa.

Lisätietoja:

Reija Anckar (reija.anckar@haaga-helia.fi)

Outi Loikkanen (outi.loikkanen@laurea.fi)

Laura-Maija Hero (laura-maija.hero@metropolia.fi)

Comments are closed.